Algemene voorwaarden

Of je nu een weekendje weg wilt of gaat voor een langere vakantie, onze caravans bieden het comfort en de vrijheid die je zoekt.

We streven ernaar om jou een zorgeloze en plezierige caravanervaring te bieden.Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid en transparantie te bieden over de regels en verantwoordelijkheden met betrekking tot het huren van een caravan bij Caravan studio. We raden je aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat je een reservering maakt.Bij Caravan studio begrijpen we dat jouw vakantie speciaal is, en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je een geweldige tijd hebt. Onze caravans zijn goed onderhouden en uitgerust met alles wat je nodig hebt voor een comfortabel verblijf.

Heb je vragen? Bel of mail ons gerust! We kijken ernaar uit om jou te helpen bij het plannen van je volgende avontuur.
Met zonnige groet,

Het Caravan studio-team

1. Definities en inhoud van de overeenkomst

1.1 "Caravan studio" verwijst naar het bedrijf Caravan studio dat caravans verhuurt.

1.2 "Huurder" verwijst naar een individu of een entiteit die een caravan huurt van Caravan studio.

1.3 "Caravan" verwijst naar de gehuurde caravan van Caravan studio.

1.4 "Huurperiode" verwijst naar de overeengekomen periode waarin de caravan wordt gehuurd.

1.5 Het gebruik van het gehuurde voertuig door de huurder is op eigen risico. De verhuurder is nooit reisdiensten verschuldigd.

2. Reservering, annulering en betaling

2.1 Klanten kunnen een reservering maken voor een caravan via de website, per e-mail, telefonisch of persoonlijk.

2.2 Een reservering wordt altijd behandeld en is definitief nadat de betaling van de huurprijs is ontvangen door Caravan studio.

2.3 De huurprijs en eventuele bijkomende kosten moeten vóór aanvang van de huurperiode volledig worden voldaan.

2.4 Caravan studio behoudt zich het recht voor om de huurperiode te annuleren als de betaling niet tijdig is ontvangen of als er onvoorziene omstandigheden zijn met de caravan. In bijzondere onvoorziene situaties met de caravan, die niet spoedig kunnen worden opgelost, zal Caravan studio een volledige terug betaling doen.

2.5 Bij de reservering gaat de huurder akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd. De directie van Caravan studio kan altijd beslissen aan bepaalde mensen geen caravan te verhuren.

2.6 Annuleringen door de huurder dienen schriftelijk te worden gemeld aan Caravan studio. De huurder kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten. De annuleringsregels:

·       Bij annulering t/m 60 kalenderdagen voor vertrek: 50% van de huursom verschuldigd.

·       Bij annulering t/m 14 kalenderdagen voor vertrek: 75% van de totale huursom verschuldigd.

·       Bij annulering gedurende de huurperiode: 100% van de totale huursom verschuldigd.

2.7 Wanneer de huurder zijn huurperiode wil verplaatsen kan dit mits de caravan beschikbaar is. De verplaatsingsregels:

·       Bij verplaatsen t/m 14 kalenderdagen voor vertrek naar een later moment: er worden 100 euro omboeking en administratiekosten bij de huursom berekend.

·       Verplaatsen binnen 14 kalenderdagen t/m de huurperiode: niet mogelijk. De annuleringsregels zijn dan van kracht.

2.8 Caravanstudio geeft geen vergoeding als de caravan eerder wordt teruggebracht.

3. Huurvoorwaarden, verzekering en aansprakelijkheid

3.1 De minimale huurperiode is 2 nachten.

3.2 De caravan dient in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin deze is ontvangen. Schade of verlies van inventaris kan resulteren in extra kosten voor de klant.

3.3 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de caravan te gebruiken volgens de geldende wet- en regelgeving en de instructies van Caravan studio.

3.4 Het is niet toegestaan om de caravan te gebruiken voor illegale activiteiten of doeleinden die schade kunnen toebrengen aan de caravan.

3.5 De klant mag de caravan niet onderverhuren, uitlenen of overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Caravan studio.

3.6 Brandstof en extra gasgebruik zijn altijd voor rekening van de klant.

3.7 De caravan wordt retour gebracht naar dezelfde plek als waar hij is opgehaald, op het tijdstip dat is aangegeven in de overeenkomst.

3.8 Als tijdens de huurperiode een wettelijke prijswijziging wordt doorgevoerd (zoals BTW), dan zal dit aan de huurder worden doorberekend.

3.9 De huurdermoet een verzekering hebben die (pech)hulpverlening en repatriëring van zowel de auto als de caravan dekt bij calamiteiten. Anders worden alle kosten aan de huurder doorberekend. Controleer en dek dit indien nodig af met een tijdelijke reisverzekering.

3.10 Schade aan derden door de caravan tijdens het rijden, op het moment dat de caravan aan de auto is gekoppeld of losgeschoten is, maar nog niet tot stilstand is gekomen, valt onder de autoverzekering. Controleer of "AF" op de groene kaart staat.

3.11 Schadedoor verplaatsing of onveilig parkeren van de caravan is huurdersverantwoordelijkheid. Claim het via aansprakelijkheidsverzekering.

3.12 Caravanstudio is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of verlies van eigendommen van de huurder tijdens de huurperiode.

3.13 Caravanstudio is niet aansprakelijk voor enige vertraging, schade of nalatigheid veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle, zoals natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen of andere overmachtsituaties.

3.14 Voor alle schades gelden uitsluitend de door verhuurder gehanteerde reparatieprijzen.

4. Bestuurder, auto en rijbewijs

4.1 De huurder en bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en moet minimaal 1 jaar rij ervaring hebben.

4.2 De bestuurder moet een geldig rijbewijs hebben waarmee de auto en het gehuurde voertuig bestuurd mag worden. Controleer altijd of het wettelijk maximaal toelaatbaar totaalgewicht klopt met wat er is toegestaan volgens het kentekenbewijs.

4.3 Alle caravans zijn uitgerust met een 13 polige stekker. De auto van de verhuurder dient hiervoor aangepast te zijn. Er bestaan ook verloopstekkers.

4.4 Let op het verplicht functioneren van de mistlamp. Het niet functioneren van de mistlamp als gevolg van een verloopstekker van 7 naar 13 polig omdat de trekauto is uitgerust met een 7 polige contactdoos is volledig voor eigen risico van de huurder. Indien de auto niet is voorzien van een juiste 13 polige contactdoos zullen de verlichting, waterpompen en koelkast tijdens de reis niet functioneren.3

4.5 Voor de overdracht van de caravan moeten de huurder en alle verdere bestuurders ieder hun geldige rijbewijs en een geldig ID/Paspoort overleggen en accepteren dat verhuurder deze controleert en een kopie opslaat en deze zorgvuldig tot 31 december van het kalenderjaar na de einddatum van de huurperiode in haar archieven opslaat.

4.6 Als de huurder op het moment van huren niet een geldig rijbewijs kan worden getoond mag de caravan niet worden opgehaald en gelden de annuleringsregels.

4.7 De huurder is verantwoordelijk elk handelen en nalaten van andere toegelaten bestuurders.

5. Borgsom en betaling

5.1 De huurder maakt de verhuurder een borgsom over van 600 euro.

5.2 De borg wordt door de verhuurder binnen 7 werkdagen na terugkomst terug overgemaakt naar de huurder. Eventuele kosten betreft schade of schoonmaakkosten worden hierop in mindering gebracht.

5.3 De betaling voor de gehele huurperiode en de borg dienen voor de huurperiode start voldaan te zijn door de huurder. Het bedrag wordt overgemaakt per bank op rekening: NL13 BUNQ 2087 2115 90, op naam van: Caravan studio.

6. Rookverbod en meenemen van dieren

6.1 In alle caravans is het verboden om te roken. Schoonmaakkosten die die ontstaan door het niet naleven van deze regel zijn voor rekening van de huurder. Kosten die ontstaan door verontreiniging en het verwijderen van de geur door rook, inclusief de gederfde inkomsten door het daardoor voor een bepaalde periode niet kunnen verhuren van het voertuig, zijn voor rekening van de huurder.

6.2 In alle caravans zijn alle soorten huisdieren van harte welkom. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het netjes houden van de caravan. Eventuele extra schoonmaakkosten die nodig zijn om de bijvoorbeeld dierengeur of haren te verwijderen zijn op kosten van de huurder.

7. Gebreken en geschillen

7.1 Gebreken die na aanvang van de huurperiode worden vastgesteld aan het gehuurde voortuig of de uitrusting dienen direct door de huurder aan Caravan studio te worden gemeld.

7.2 Claims wegens verzuim van verhuurder volgens de overeenkomst moeten binnen een maand na de afgesproken retourdatum schriftelijk door huurder worden ingediend. Na deze termijn kan er alleen nog worden geclaimd als de schuld buiten de huurder ligt.

7.3 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst worden bij voorkeur in der minne opgelost.

7.4 Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het rechtsgebied waarin Caravan studio is gevestigd.

8. Wat te doen bij ongevallen

8.1 In geval van een ongeval, schade, brand of diefstal dient de verhuurder de huurder en de politie onmiddellijk te informeren. Claims van de tegenpartij mogen niet aanvaard worden.

8.2 Huurder moet een gedetailleerd schriftelijk rapport met schets opstellen voor verhuurder, zelfs bij kleine schade. Als huurder dit nalaat en de verzekering daardoor weigert uit te keren, is huurder verantwoordelijk voor de schade. Namen, adressen en contactgegevens van betrokken partijen, evenals voertuiggegevens, moeten worden vermeld. Rapporten moeten bij terugbrengen van de caravan worden overhandigd.

9. Reparaties en vervangend vervoer

9.1 Reparaties die tijdens de huurperiode nodig zijn om gebruiks- en verkeersveiligheid te waarborgen mogen tot een bedrag van 150 euro zonder toestemming worden uitgevoerd.

9.2 Grotere reparaties mogen alleen met toestemming van Caravan studio worden uitgevoerd.

9.3 De voorgeschoten reparatiekosten worden naar overleg met de originele kwitantie, met de vervangen onderdelen, door de verhuurder vergoed. Als de huurder niet aansprakelijk is voor de schade.

9.4 Als de caravan buiten schuld om van de huurder om wordt vernield, waardoor gebruiker van een lange tijd niet mogelijk zal zijn, heeft de verhuurder het recht om de huurder binnen een redelijk termijn een ander voertuig aan te bieden. Als dit voertuig een lagere prijsindicatie heeft zal het verschil in kosten door de huurder worden terugbetaald.

9.5 Als de caravan door schuld van de huurder wordt vernield, waardoor gebruik ervan een lange tijd niet mogelijk zal zijn, heeft de verhuurder het recht om geen vervangend voertuig aan te bieden. Een opzegging door de huurder is in dit geval uitgesloten. Als de verhuurder toch een vervangend voertuig wil aanbieden dan kunnen de transferkosten worden doorberekend aan de huurder.

10. De algemene voorwaarden

10.1 Caravan studio behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten zullen op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen en dienen de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen.

10.2 Op de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Door het huren van een caravan van Caravan studio verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

10.3 bij het afhalen van de caravan krijgt de huurder persoonlijk uitleg over de belangrijkste zaken, zodat de huurder veilig op reis kan. De uitleg duurt ca 45 minuten.

10.4 Voor alle geschillen uit of over de overeenkomst is de bevoegde rechtbank de rechtbank in het rechtsgebied van de verhuurder.

11. Verboden gebruik

11.1 De huurder heeft alleen het recht tot normaal gebruik van de caravan. Verboden gebruik is o.a.:

deelname aan motorsport evenementen, voertuigtests, festivals, braderieën, vervoeren van licht ontvlambare, giftige, drugs of andere gevaarlijke stoffen.

11.2 Onderverhuur door de verhuurder is verboden.

11.3 Rijden op onverhard terrein is verboden.

11.4 Reizen met de caravan naar buiten Europa is niet toegestaan.

11.5 Reizen met de caravan naar crisis- of oorlogsgebieden is niet toegestaan.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Bij schade aan het voertuig, verlies en het schenden van de huurovereenkomst is de huurder aansprakelijk volgens de algemene aansprakelijkheisdvoorschriften.

12.2 Tussen de contractanten is overeengekomen dat er een vrijstelling van aansprakelijkheid geldt tot een eigen risico van 600 euro per schadegebeurtenis. Deze vrijstelling vervalt als de schade opzettelijk of door grove nalatigheid van de huurder of zijn plaatsvervanger is veroorzaakt. De huurder is ook aansprakelijk voor schade in de volgende situaties:

·       Als de huurder de schademelding niet binnen de gestelde termijn indient, in strijd met de verplichtingen volgens artikel 8, of als de melding onvolledig of met onjuiste informatie wordt ingediend.

·       Als de plaatsvervanger van de huurder betrokken is bij een hit-and-run-incident, de politie niet inschakelt bij een ongeval, of onjuiste informatie geeft over de toedracht van het ongeval, zolang het wettelijk belang van de verhuurder bij het vaststellen van de schade in het geding is en de overtreding opzettelijk of door grove nalatigheid is begaan.

12.3. De vrijstelling van aansprakelijkheid heeft geen betrekking op het overeengekomen eigen risico en is alleen van toepassing op de huurperiode.

12.4  Dit omvat in het bijzonder niet rem-gebruiks-en breukschade, evenals schade die terug te voeren is op het verschuiven van lading.

12.5 De regels gelden zowel voor de huurder als voor de gerechtigde gebruiker.

12.6 De huurder is aansprakelijk voor alle overtredingen van verkeer- en wetsregels. Indien er boetes of tolgelden binnenkomen zijn deze voor rekening van de huurder.

12.7 Meerdere huurders zijn samen hoofdelijk schuldenaars.

12.8 De huurovereenkomst blijft bestaan ook als is er beslag gelegd op het gehuurde. De kosten hiervan zijn voor de huurder.

13. Extra tips en diversen

13.1 Controleer na iedere tussenstop de lichten van de auto en de caravan.

13.2 Als de huurder een wiel heeft moeten vervangen, dient hij de wielmoeren iedere 250 km opnieuw aan te trekken.

13.3 Als de huurder geen zicht heeft op de caravan, dient hij het disselslot te gebruiken. Als het slot niet gebruikt wordt is de huurder volledig aansprakelijk voor alle voortkomende schade zoals diefstal/joyriding. Rijden met het disselslot is gevaarlijk en vaak verboden.

13.4 Ramen, dakluiken en deuren dienen altijd gesloten te zijn tijdens het rijden. Houd de gordijnen altijd open tijdens het rijden.

13.5 Er mag niet met open gaskraan gereden worden.

13.6 De huurder dient zich aan de wettelijke verkeerssnelheid te houden. Let erop bij heuvels dat je in dezelfde versnelling de heuvel op- en afrijd.

13.7 Een tentdoek moet altijd droog zijn als je hem inpakt. Bij ernstige vervuiling op de luifel/tent door bijvoorbeeld vochtplekken, bomen of dierenuitwerpselen kunnen er extra schoonmaakkosten doorbelast worden.

13.8 Een vuilwatertank en Porta Potti dienen altijd leeg retour gebracht te worden, met een klein beetje water en toiletvloeistof erin.

13.9 Laat tijdens het rijden nooit zware spullen in de bovenkastjes. Laat geen spullen los liggen op plankjes, tafels of bedden. Zorg dat niets kan vallen.

13.10 Houd rekening met een langere remweg: houd ruime afstand tot de voorganger op de weg.

14. Persoonsgegevens

14.1 De huurder stemt in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de verhuurder voor contractuele doeleinden. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt. Indien nodig worden de gegevens alleen verstrekt aan bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen voor betalingen, tolwegexploitanten en relevante instanties of autoriteiten voor kostenclaims, tolheffingen, boetes en bekeuringen. Bij schade worden de gegevens ook verstrekt aan de verzekeringsmaatschappij.

14.2 De verhuurder kan de gegevens delen met de alarmcentrale en andere relevante partijen in de volgende gevallen: onjuiste gegevensverstrekking, niet tijdige retournering van het voertuig na verlengde huur, achterstallige huurbetalingen, gerechtelijke aanmaningsprocedures of protest tegen wissels. De gegevens kunnen ook worden verstrekt aan bevoegde instanties bij vermoeden van kwaadwillig gedrag, zoals het verstrekken van onjuiste informatie, verlies van persoonsdocumenten, niet retourneren van het voertuig, niet melden van technische problemen of verkeersovertredingen. Deze regeling heeft geen invloed op de wettelijke verplichtingen voor gegevensverstrekking.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om onze algemene voorwaarden door te nemen! We begrijpen dat dit niet het meest opwindende stukje tekst is, maar het is wel belangrijk om alles duidelijk te hebben. Je bent nu officieel een expert in onze regels en voorschriften. Bedankt voor je aandacht en we hopen dat je een geweldige ervaring zult hebben met onze caravans. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Wat maakt Caravan studio uniek?

Bij Caravan studio zien we dat kamperen steeds populairder wordt. Onze gepimpte caravans bieden een unieke vakantie-ervaring en geven je een wow-gevoel. Ze zijn van alle gemakken voorzien, inclusief alle decoratie voor nog meer gezelligheid. Ook krijg je uitgebreide instructies en video's zodat er niets mis kan gaan en jij echt relaxed van je vakantie kunt genieten.

Gepimpte caravans

We geven elke caravan een unieke make-over op maat. Met liefde. Zodat elke caravan een eigen persoonlijkheid en charme krijgt.

Volledig uitgerust

Onze caravans zijn altijd volledig uitgerust met alles wat je nodig hebt voor een fijn verblijf.

Ook voor beginners

We zorgen ervoor dat iedereen veilig de weg op kan met onze uitgebreide uitleg, handige documenten en instructievideo's.

Persoonlijke service

Bij Caravan studio behandelen we niet alleen elke caravan, maar ook elke klant als familie. We staan je met alle liefde te woord.

Milieubewust

We zijn toegewijd aan duurzaamheid en gebruiken milieuvriendelijke materialen en processen in al onze activiteiten.

Betaalbaar

We geloven dat iedereen het recht heeft om te genieten van een géweldige vakantie in stijl. Daarom bieden we betaalbare huurprijzen en soms ook speciale aanbiedingen!

Reviews

We zijn natuurlijk enorm trots op onze caravans en daarom delen we graag ook alle reviews van onze klanten. Wil je ook een review achterlaten, plaats hem dan nu via onderstaande knoppen.